Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
  • วันที่จัดกิจกรรม : 14 ธ.ค. 60
  • สถานที่จัดกิจกรรม : ชุมชนธีรศรม บ้านนางจริยา เพชรน้อย
  • เอกสารดาวน์โหลด :
      ไม่มีเอกสารแนบ
  • รายละเอียด : โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชน ธีรศรม เวลา 09.00 - 11.00 น. บริการตรวจรักษา เจ็บป่วยเบื้องต้น จ่ายยาสามัญประจำบ้าน และประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้่น