Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
  • วันที่จัดกิจกรรม : 5 ม.ค. 61
  • สถานที่จัดกิจกรรม : ชุมชนท้ายควน ศาลาเอนกประสงค์
  • เอกสารดาวน์โหลด :
      ไม่มีเอกสารแนบ
  • รายละเอียด : โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชน ท้ายควน เวลา 09.00 - 11.00 น. บริการตรวจรักษา เจ็บป่วยเบื้องต้น จ่ายยาสามัญประจำบ้าน และประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้่น