Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
  • วันที่จัดกิจกรรม : 30 ม.ค. - 28 ก.พ. 61
  • สถานที่จัดกิจกรรม : เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
  • เอกสารดาวน์โหลด :
      ไม่มีเอกสารแนบ
  • รายละเอียด : เทศบาลตำบลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ที่จะสรรหาพนักงานเทศบาล โดยการรับโอน(ย้าย) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารและสายงานปฏิบัติที่ว่างของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 1. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 1.1 หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 1.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 2. ประเภทวิชาการ 1. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์ขอโอน(ย้าย) ให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล (บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน) หนังสือยินยอมให้โอน หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย หนังสือรับรองวันลาและสำเนาวุฒิการศึกษา ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน(ย้าย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-7731-0775, 0-7731-0777 และโทรสาร 0-7731-0773 ในวันและเวลาราชการ