Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันนี้(วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561) เวลา 09.30 น. นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบาย "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท. กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" รุ่นที่ 7
โพสต์เมื่อ : 15 มกราคม 2561

 วันนี้(วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561) เวลา 09.30 น. นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบาย "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท. กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" รุ่นที่ 7 โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวให้การต้อนรับ และนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคใต้จำนวน 7 จังหวัดได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนองและสุราษฎร์ธานี จำนวน 647 คน ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ~ มีสาระสำคัญ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการขยะในชุมชนท้องถิ่น   ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ การจัดการศึกษาท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริม"ที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน" การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศาสตร์พระราชาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มาตรการส่งเสริมการใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการอภิปรายพิเศษ จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในหัวข้อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่น  นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง อาทิ เช่น อบต. ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นำเสนอเรื่อง การส่งเสริมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าฉาง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำเสนอนิทรรศการเรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชน และบทบาทและภารกิจของ อปท. ที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเล จัดโดยกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

images/pic_content/12.pngอื่น ๆ