Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี่
โพสต์เมื่อ : 30 สิงหาคม 2561

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

images/pic_content/12.pngอื่น ๆ