Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของ อปท. เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 27/12/2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับชัน หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 18 )(วันที่: 03/07/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ เรื่อง ประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อ E๒ (ดู: 26 )(วันที่: 03/07/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๔๐๐ใบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู: 10 )(วันที่: 03/07/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 13 )(วันที่: 03/07/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู: 12 )(วันที่: 03/07/2558 )