• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของ อปท. เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 27/12/2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงค์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงค์ หมู่ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู: 56 )(วันที่: 24/04/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กบ้านน้ำราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำราด หมูที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู: 48 )(วันที่: 24/04/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู: 41 )(วันที่: 24/04/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทอง หมู่ที่ ๙ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู: 36 )(วันที่: 24/04/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าชนะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชนะ และปรับปรุงรั้วด้านหน้าและด้ายทิศตะวันตกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชนะ (ดู: 44 )(วันที่: 23/04/2558 )