Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของ อปท. เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 27/12/2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (ดู: 75 )(วันที่: 22/07/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ด่วนที่สุด *** การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู: 1406 )(วันที่: 21/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวนปาล์มนายปรีชา ชูนาค ถึงบ้านนายจวน ชูนาค หมู่ที่ 8 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู: 64 )(วันที่: 21/07/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แบบฟอร์มโครงการเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฟอร์มใหม่) (ดู: 1521 )(วันที่: 21/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายสุขาภิบาลย่านดินแดง – บ้านเมรัย (สายตำบล) และถนนลาดยางสายคลองน้ำเย็น – สี่แยกป้าแคล้ว จำนวน 2 สาย องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (ดู: 59 )(วันที่: 18/07/2557 )