Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของ อปท. เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 27/12/2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี (ดู: 60 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ จำนวน 72 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู: 62 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู: 59 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนายวิเชียร บุญพัฒน์ หมู่ที่ 1 ขยายเขตประปาซอยจงรักษ์ หมู่ที่ 4 ก่อสร้างหอถังประปาบ้านนางเดิม หมู่ที่ 5 ก่อสร้างระบบประปาสะพานจมูกควาย หมู่ที่ 8 ก่อสร้างระบบประปาบ้านนายบุญถึง คงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าร่อน (ดู: 58 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน (ดู: 62 )(วันที่: 31/07/2557 )