Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของ อปท. เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 27/12/2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานถนน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ ๑ (ดู: 45 )(วันที่: 22/10/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ (ดู: 43 )(วันที่: 22/10/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทต.วัดประดู่ร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานีจัดงานประเพณีลอยกระทง (ดู: 58 )(วันที่: 22/10/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู: 29 )(วันที่: 21/10/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่าวตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู: 41 )(วันที่: 21/10/2557 )