• โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตราฐานใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   • ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามบัญชีรายชื่ิอ   • เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นการเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

         1.ข้อมูลตำแหน่งนายช่างโยธา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งช่างโยธา1  
         2.ข้อมูลตำแหน่งจพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1 
         3.ข้อมูลตำแหน่งเจ้าพนักงานการประปา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา1  
         4.รายงานข้อมูลการเรียกรายงานตัว   
         5.ตารางการรายงานตัว         
         6.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ1     
         7.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ2      
         8.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ3     
         9.การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์บรรจุและแต่งตั้ง   
         10.ตารางการรายงานตัว(บัญชีสำรอง)

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 23/04/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตราฐานใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู: 79 )(วันที่: 27/05/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านยางอุง - สามแยกหัวสะพานนายาง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู: 50 )(วันที่: 26/05/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ โครงการ (ดู: 93 )(วันที่: 22/05/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประชาสัมพันธ์งานวันเต่าโลก (World Turtle Day 2015) (ดู: 72 )(วันที่: 22/05/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท เรื่อง สอบราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ชุดฝึกอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) (ดู: 71 )(วันที่: 21/05/2558 )