Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นการเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

         1.ข้อมูลตำแหน่งนายช่างโยธา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งช่างโยธา1  
         2.ข้อมูลตำแหน่งจพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1 
         3.ข้อมูลตำแหน่งเจ้าพนักงานการประปา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา1  
         4.รายงานข้อมูลการเรียกรายงานตัว   
         5.ตารางการรายงานตัว         
         6.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ1     
         7.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ2      
         8.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ3     
         9.การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์บรรจุและแต่งตั้ง   
         10.ตารางการรายงานตัว(บัญชีสำรอง)

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 23/04/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี (ดู: 48 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ จำนวน 72 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู: 47 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู: 49 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนายวิเชียร บุญพัฒน์ หมู่ที่ 1 ขยายเขตประปาซอยจงรักษ์ หมู่ที่ 4 ก่อสร้างหอถังประปาบ้านนางเดิม หมู่ที่ 5 ก่อสร้างระบบประปาสะพานจมูกควาย หมู่ที่ 8 ก่อสร้างระบบประปาบ้านนายบุญถึง คงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าร่อน (ดู: 49 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน (ดู: 59 )(วันที่: 31/07/2557 )