Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นการเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

         1.ข้อมูลตำแหน่งนายช่างโยธา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งช่างโยธา1  
         2.ข้อมูลตำแหน่งจพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1 
         3.ข้อมูลตำแหน่งเจ้าพนักงานการประปา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา1  
         4.รายงานข้อมูลการเรียกรายงานตัว   
         5.ตารางการรายงานตัว         
         6.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ1     
         7.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ2      
         8.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ3     
         9.การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์บรรจุและแต่งตั้ง   
         10.ตารางการรายงานตัว(บัญชีสำรอง)

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 23/04/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ ๑ (ดู: 17 )(วันที่: 27/02/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่๒ (ดู: 12 )(วันที่: 27/02/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานทาง ด้ววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ ๓ (ดู: 12 )(วันที่: 27/02/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ ๔ (ดู: 17 )(วันที่: 27/02/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างดาดคอนกรีต สายควนดารา - สะพานยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านทำเนียบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 15 )(วันที่: 27/02/2558 )