Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นการเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

         1.ข้อมูลตำแหน่งนายช่างโยธา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งช่างโยธา1  
         2.ข้อมูลตำแหน่งจพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1 
         3.ข้อมูลตำแหน่งเจ้าพนักงานการประปา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา1  
         4.รายงานข้อมูลการเรียกรายงานตัว   
         5.ตารางการรายงานตัว         
         6.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ1     
         7.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ2      
         8.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ3     
         9.การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์บรรจุและแต่งตั้ง   
         10.ตารางการรายงานตัว(บัญชีสำรอง)

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 23/04/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวน - ท่าตื้น (ตอนที่๗) หมูที่ ๒ ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 39 )(วันที่: 30/06/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางราตรี หมู่ที่ ๔,๖,๘ ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 38 )(วันที่: 30/06/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น (ดู: 54 )(วันที่: 29/06/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตาเหี้ยง - คลองน้ำใส หมูที่ ๕ ต. ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 62 )(วันที่: 29/06/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นมะพร้าว (ตอนที่ ๘ ) หมู่ที่ ๖ ต. ถ้ำสิงขร อ. คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 53 )(วันที่: 29/06/2558 )