• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นการเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

         1.ข้อมูลตำแหน่งนายช่างโยธา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งช่างโยธา1  
         2.ข้อมูลตำแหน่งจพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1 
         3.ข้อมูลตำแหน่งเจ้าพนักงานการประปา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา1  
         4.รายงานข้อมูลการเรียกรายงานตัว   
         5.ตารางการรายงานตัว         
         6.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ1     
         7.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ2      
         8.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ3     
         9.การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์บรรจุและแต่งตั้ง   
         10.ตารางการรายงานตัว(บัญชีสำรอง)

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 23/04/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงค์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงค์ หมู่ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู: 49 )(วันที่: 24/04/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กบ้านน้ำราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำราด หมูที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู: 43 )(วันที่: 24/04/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู: 36 )(วันที่: 24/04/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทอง หมู่ที่ ๙ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู: 31 )(วันที่: 24/04/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าชนะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชนะ และปรับปรุงรั้วด้านหน้าและด้ายทิศตะวันตกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชนะ (ดู: 42 )(วันที่: 23/04/2558 )