Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การสำรวจและรับฟังความดิคเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. 
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู: 13 )(วันที่: 21/10/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่าวตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู: 18 )(วันที่: 21/10/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู: 13 )(วันที่: 21/10/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลักบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่11 บ้านห้วยแห้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 20 )(วันที่: 21/10/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควน-บ้านทับเรียน ตำบลบ้านทำเนียบ (ดู: 10 )(วันที่: 21/10/2557 )