• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การสำรวจและรับฟังความดิคเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. 
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (ดู: 41 )(วันที่: 17/04/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ติดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด " พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " (ดู: 40 )(วันที่: 17/04/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ (ดู: 139 )(วันที่: 16/04/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลเกาะเต่าขอส่งประกาศประมูลจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเกาะเต่า (ดู: 42 )(วันที่: 16/04/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู: 165 )(วันที่: 10/04/2558 )