• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การสำรวจและรับฟังความดิคเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. 
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ดู: 99 )(วันที่: 27/03/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ขอเชิญรับชมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "แหล่งข่าวเช้านี้" และ "ข่าวท้องถิ่น" (ดู: 56 )(วันที่: 27/03/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าอุแท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแร่เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานกองช่าง กิจการสภาและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ดู: 58 )(วันที่: 25/03/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" (ดู: 42 )(วันที่: 25/03/2558 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง ประมูลจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ (ดู: 52 )(วันที่: 25/03/2558 )