Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การสำรวจและรับฟังความดิคเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. 
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม) (ดู: 42 )(วันที่: 02/09/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แบบสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์ (ดู: 48 )(วันที่: 02/09/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จำนวน 3 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ดู: 60 )(วันที่: 01/09/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการสอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก (ปรับปรุงอาคารแบบอารยะสถาปัตย์) (ดู: 60 )(วันที่: 01/09/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาซอยลุงสังข์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทำเนียบ (ดู: 61 )(วันที่: 01/09/2557 )