Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การสำรวจและรับฟังความดิคเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. 
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี (ดู: 18 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ จำนวน 72 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู: 12 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู: 9 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนายวิเชียร บุญพัฒน์ หมู่ที่ 1 ขยายเขตประปาซอยจงรักษ์ หมู่ที่ 4 ก่อสร้างหอถังประปาบ้านนางเดิม หมู่ที่ 5 ก่อสร้างระบบประปาสะพานจมูกควาย หมู่ที่ 8 ก่อสร้างระบบประปาบ้านนายบุญถึง คงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าร่อน (ดู: 10 )(วันที่: 31/07/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน (ดู: 47 )(วันที่: 31/07/2557 )