• เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   • เรื่อง รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 2557   • รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน (Online) จังหวัดสุราษฎร์ธานี   • เรื่อง สถ.ให้แจ้งประสาน อปท.(ตามบัญชีรายชื่อ) ดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมให้ สถ. ตามอีเมลล์ที่แจ้งและส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สถจ.สฎ.ทราบด้วย   • แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การสำรวจและรับฟังความดิคเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. 
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านเขาหมอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท (ครั้งที่ ๓) (ดู: 65 )(วันที่: 20/11/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านเขาหมอน หมู่ที่ ๘ ครั้งที่ ๒ (ดู: 63 )(วันที่: 20/11/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู: 83 )(วันที่: 20/11/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ดู: 591 )(วันที่: 20/11/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรศัพท์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดู: 88 )(วันที่: 18/11/2557 )