• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 (ดู:46)(วันที่:24/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญชวนชาวตำบลเขาหัวควายรณรงค์ขี่จักรยานลดมลพิษ (ดู:46)(วันที่:24/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงค์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงค์ หมู่ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู:53)(วันที่:24/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กบ้านน้ำราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำราด หมูที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู:45)(วันที่:24/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู:38)(วันที่:24/04/2558)