• เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   • เรื่อง รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 2557   • รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน (Online) จังหวัดสุราษฎร์ธานี   • เรื่อง สถ.ให้แจ้งประสาน อปท.(ตามบัญชีรายชื่อ) ดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมให้ สถ. ตามอีเมลล์ที่แจ้งและส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สถจ.สฎ.ทราบด้วย   • แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง (ดู:11)(วันที่:26/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรกนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านบนควน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู:6)(วันที่:26/11/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ (ดู:13)(วันที่:26/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู:28)(วันที่:26/11/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ (ดู:13)(วันที่:26/11/2557)