Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: การประกวดคำขวัญเกี่ยวกับ"การจัดการขยะ" (ดู:4)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู:12)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู:8)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู:7)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบริเวณหน้าบ้านพักไฟฟ้า หมู่ที่ 2 (ดู:9)(วันที่:25/07/2557)