• โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตราฐานใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   • ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามบัญชีรายชื่ิอ   • เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศปลับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดู:30)(วันที่:27/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อวัสดุ หินผุดำ จำนวน 1,352 ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยทรายขาว-อีสานบน และสายซอยทอง-ซอยอีสาน หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู:31)(วันที่:27/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (ดู:31)(วันที่:27/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลเมืองเวียง (ดู:35)(วันที่:27/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย (ดู:25)(วันที่:27/05/2558)