Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2557 (ดู:69)(วันที่:19/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเฉียงพร้า และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (วัดควนสุบรรณ) ตำบลควนสุบรรณ (ดู:76)(วันที่:18/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 10 โครงการ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู:78)(วันที่:18/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" (ดู:78)(วันที่:18/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการคืนเงินประกันสัญญา (ดู:68)(วันที่:18/09/2557)