• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 (ดู:45)(วันที่:27/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเชิญชวนยื่นซองเสนอราคางานก่อสร้าง (ดู:35)(วันที่:27/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: การเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุบลานอเนกประสงค์ และเวที คสล. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ดู:43)(วันที่:27/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 (ดู:48)(วันที่:27/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการระบบประปา หมู่ที่ 3 (ภูมิภาค),หมู่ที่ 3 (ประปาหมู่บ้าน) ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 7และหมู่ที่ 9 (ดู:43)(วันที่:27/03/2558)