• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทม.ท่าข้าม
เมืองท่าข้ามเป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท


        เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองท่าข้าม โดยนายทศพล  งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท.และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
         เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ให้เป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท. ภายใต้ “บัญญัติ 20 ประการ เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี” พร้อมทั้งเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยพิธีการบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสไว้ว่า เงินของแผ่นดิน นั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ทั้งนี้ นายทศพล  งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันเพื่อรักษาแนวทางการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

       ที่มา  สุภัทรา  สุภาพ ภาพ/ข่าว


โดย: ทม.ท่าข้าม
วันที่ 22/09/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 (ดู:43)(วันที่:24/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญชวนชาวตำบลเขาหัวควายรณรงค์ขี่จักรยานลดมลพิษ (ดู:44)(วันที่:24/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงค์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงค์ หมู่ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู:49)(วันที่:24/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กบ้านน้ำราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำราด หมูที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู:43)(วันที่:24/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู:36)(วันที่:24/04/2558)