Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทม.ท่าข้าม
เมืองท่าข้ามเป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท


        เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองท่าข้าม โดยนายทศพล  งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท.และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
         เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ให้เป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท. ภายใต้ “บัญญัติ 20 ประการ เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี” พร้อมทั้งเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยพิธีการบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสไว้ว่า เงินของแผ่นดิน นั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ทั้งนี้ นายทศพล  งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันเพื่อรักษาแนวทางการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

       ที่มา  สุภัทรา  สุภาพ ภาพ/ข่าว


โดย: ทม.ท่าข้าม
วันที่ 22/09/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:4)(วันที่:03/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง (ดู:58)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: จัดโครงการอบรม ทัศนศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ (ดู:54)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ ททบ.5 (ดู:61)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวัดประดู่ (ดู:95)(วันที่:02/09/2557)