• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทม.ท่าข้าม
เมืองท่าข้ามเป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท


        เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองท่าข้าม โดยนายทศพล  งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท.และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
         เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ให้เป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท. ภายใต้ “บัญญัติ 20 ประการ เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี” พร้อมทั้งเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยพิธีการบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสไว้ว่า เงินของแผ่นดิน นั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ทั้งนี้ นายทศพล  งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันเพื่อรักษาแนวทางการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

       ที่มา  สุภัทรา  สุภาพ ภาพ/ข่าว


โดย: ทม.ท่าข้าม
วันที่ 22/09/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนากุ้ง ชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก ของเทศบาลเมืองดอนสัก (ดู:41)(วันที่:30/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประมูลซื้อเครื่องจักรกล จำนวน ๓ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:39)(วันที่:30/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ยกเลิก การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2558 (ดู:28)(วันที่:30/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ (ดู:41)(วันที่:30/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เรื่อง ประมูลก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองเรือ หมู่ที่๘ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (ดู:51)(วันที่:30/03/2558)