• โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตราฐานใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   • ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามบัญชีรายชื่ิอ   • เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทม.ท่าข้าม
เมืองท่าข้ามเป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท


        เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองท่าข้าม โดยนายทศพล  งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท.และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
         เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ให้เป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท. ภายใต้ “บัญญัติ 20 ประการ เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี” พร้อมทั้งเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยพิธีการบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสไว้ว่า เงินของแผ่นดิน นั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ทั้งนี้ นายทศพล  งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันเพื่อรักษาแนวทางการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

       ที่มา  สุภัทรา  สุภาพ ภาพ/ข่าว


โดย: ทม.ท่าข้าม
วันที่ 22/09/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่อง การรับชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:3)(วันที่:20/12/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ท่าโรงช้าง เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ (ดู:8)(วันที่:28/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศปลับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดู:55)(วันที่:27/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อวัสดุ หินผุดำ จำนวน 1,352 ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยทรายขาว-อีสานบน และสายซอยทอง-ซอยอีสาน หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู:46)(วันที่:27/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (ดู:42)(วันที่:27/05/2558)