Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทม.ท่าข้าม
เมืองท่าข้ามเป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท


        เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองท่าข้าม โดยนายทศพล  งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท.และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
         เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ให้เป็น อปท.นำร่องในการปฏิบัติตามแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท. ภายใต้ “บัญญัติ 20 ประการ เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี” พร้อมทั้งเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยพิธีการบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสไว้ว่า เงินของแผ่นดิน นั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ทั้งนี้ นายทศพล  งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันเพื่อรักษาแนวทางการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

       ที่มา  สุภัทรา  สุภาพ ภาพ/ข่าว


โดย: ทม.ท่าข้าม
วันที่ 22/09/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: การรับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหาร เนื่องในงานวันครอบรอบ 100 ปี พระราชทานนามสุราษฎร์ธานี (ดู:22)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคาร จำนวน 5 โครงการ (ดู:16)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู:17)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู:17)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู:14)(วันที่:02/07/2558)