• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.วัดประดู่
งานป้องกันฯจัดโครงการฝึกอบรม


    ด้วยในสภาวะปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์มีรถวิ่งสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วงเวลาคับขันเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    พื้นที่เทสบาลตำบลวัดประดู่ก็มีถนนหลายสายที่มีรถวิ่งเป็นจำนวนมาก
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2มีถนนด้านหน้าติดต่อกับถนนสายสุราษฎร์ - พุนพินด้านหลังติดต่อกับถนนสาย 417 รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี ช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนมีการใช้รถใช้ถนนกันคับคั่งถนนก็มีขนาดเล็ก ทำให้มีการติดขัดในการจราจรและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงจัดโครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยจราจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ระเบียบและกฏหมายการจราจร และสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติตามกฏจราจร  สร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ให้กับนักเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว   ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555   เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป    
ณ   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

โดย: ทต.วัดประดู่
วันที่ 19/06/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ (ดู:24)(วันที่:31/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลท่าอุแท เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเขาหมอน หมู่ที่๘ องค์การบริการส่วนตำบลท่าอุแท (ดู:37)(วันที่:31/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านบนควน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู:36)(วันที่:31/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน (ดู:30)(วันที่:31/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (ปูพื้นสนามหญ้า) หมู่ที่ 1 บ้านควนท่าแร่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:35)(วันที่:31/03/2558)