• เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   • เรื่อง รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 2557   • รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน (Online) จังหวัดสุราษฎร์ธานี   • เรื่อง สถ.ให้แจ้งประสาน อปท.(ตามบัญชีรายชื่อ) ดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมให้ สถ. ตามอีเมลล์ที่แจ้งและส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สถจ.สฎ.ทราบด้วย   • แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.วัดประดู่
งานป้องกันฯจัดโครงการฝึกอบรม


    ด้วยในสภาวะปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์มีรถวิ่งสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วงเวลาคับขันเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    พื้นที่เทสบาลตำบลวัดประดู่ก็มีถนนหลายสายที่มีรถวิ่งเป็นจำนวนมาก
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2มีถนนด้านหน้าติดต่อกับถนนสายสุราษฎร์ - พุนพินด้านหลังติดต่อกับถนนสาย 417 รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี ช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนมีการใช้รถใช้ถนนกันคับคั่งถนนก็มีขนาดเล็ก ทำให้มีการติดขัดในการจราจรและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงจัดโครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยจราจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ระเบียบและกฏหมายการจราจร และสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติตามกฏจราจร  สร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ให้กับนักเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว   ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555   เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป    
ณ   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

โดย: ทต.วัดประดู่
วันที่ 19/06/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหาร (ดู:40)(วันที่:27/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู:57)(วันที่:27/11/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลขุนทะเล ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู:43)(วันที่:27/11/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ (ดู:37)(วันที่:27/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู:43)(วันที่:27/11/2557)