• โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตราฐานใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   • ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามบัญชีรายชื่ิอ   • เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.วัดประดู่
งานป้องกันฯจัดโครงการฝึกอบรม


    ด้วยในสภาวะปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์มีรถวิ่งสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วงเวลาคับขันเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    พื้นที่เทสบาลตำบลวัดประดู่ก็มีถนนหลายสายที่มีรถวิ่งเป็นจำนวนมาก
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2มีถนนด้านหน้าติดต่อกับถนนสายสุราษฎร์ - พุนพินด้านหลังติดต่อกับถนนสาย 417 รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี ช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนมีการใช้รถใช้ถนนกันคับคั่งถนนก็มีขนาดเล็ก ทำให้มีการติดขัดในการจราจรและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงจัดโครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยจราจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ระเบียบและกฏหมายการจราจร และสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติตามกฏจราจร  สร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ให้กับนักเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว   ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555   เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป    
ณ   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

โดย: ทต.วัดประดู่
วันที่ 19/06/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่อง ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ (ดู:39)(วันที่:29/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู:38)(วันที่:29/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ดู:31)(วันที่:29/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ดู:30)(วันที่:29/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู:31)(วันที่:29/05/2558)