• ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗   • ให้ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ต้องจดทะเบียนพาณิชย์   • ขอให้ อปท.แต่ละแห่งดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจลงในระบบ e-plan   • เอกสารโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ อปท. ต้องจัดส่งจังหวัด(ทต.เกาะเต่า)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.วัดประดู่
งานป้องกันฯจัดโครงการฝึกอบรม


    ด้วยในสภาวะปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์มีรถวิ่งสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วงเวลาคับขันเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    พื้นที่เทสบาลตำบลวัดประดู่ก็มีถนนหลายสายที่มีรถวิ่งเป็นจำนวนมาก
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2มีถนนด้านหน้าติดต่อกับถนนสายสุราษฎร์ - พุนพินด้านหลังติดต่อกับถนนสาย 417 รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี ช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนมีการใช้รถใช้ถนนกันคับคั่งถนนก็มีขนาดเล็ก ทำให้มีการติดขัดในการจราจรและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงจัดโครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยจราจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ระเบียบและกฏหมายการจราจร และสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติตามกฏจราจร  สร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ให้กับนักเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว   ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555   เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป    
ณ   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

โดย: ทต.วัดประดู่
วันที่ 19/06/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลท่าชี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัดท่าเจริญ-เขตตำบลควนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชี (ดู:7)(วันที่:28/01/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลท่าชี เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ของเทศบาลตำบลท่าชี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:3)(วันที่:28/01/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนถมหลุมบ่อและปรับปรุงผิวถนนลาดยางฯของเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน ๒ โครงการ … (ดู:2)(วันที่:28/01/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น,ก่อสร้างระบบประปา,ขยายท่อเมนจ่ายน้ำและวางท่อระบายน้ำฯ ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน ๔ โครงการ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู:3)(วันที่:28/01/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลท่าชนะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนาเจริญ และก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๓ ช่องทาง ถนนหลังแขวงบำรุงทางท่าชนะ (ดู:2)(วันที่:28/01/2558)