Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว06574 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:193 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว06573 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:138 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว06572 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:144 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว914 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:122 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว913 แจ้งการโอนเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษี ( ดู:94 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว915 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:89 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว921 การโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:88 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว916 การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:82 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/18070 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ดู:50 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว18139 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ดู:44 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.7/920 แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ( ดู:106 ) 26/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว6594 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:404 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว917 ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ) อบต.พนม ( ดู:68 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว918 ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ) ( ดู:65 ) 26/09/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว6547 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) ( ดู:204 ) 25/09/2556
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142