Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มท 0891.1/ว2057 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพารา ทั้งระบบ ปี 2557 ( ดู:148 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/969 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( ดู:206 ) 08/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว863 การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดซึ่งมีสิทธิในระบบโดยเร่งด่วน ( ดู:289 ) 03/10/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:173 ) 07/10/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว762 พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนโยบาลการกระจายอำนาจ ( ดู:258 ) 07/10/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0037.5/ว6811 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:422 ) 07/10/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ มท 0893.4/ว2048 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมบันทึกข้อมูลของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิร่วม ในระบบโดยเร่งด่วน ( ดู:501 ) 25/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/746 ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู) ( ดู:174 ) 30/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/747 ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู) ( ดู:112 ) 30/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/944 ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากรเงินเดือน ค่าจ้าง (เพิ่มเติม) ( ดู:229 ) 30/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว06646 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตรประจำเดือนกันยายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:255 ) 30/09/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว6647 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:384 ) 30/09/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว6598 ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม ( ดู:233 ) 26/09/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว6650 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัมนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) ( ดู:181 ) 30/09/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว942 สำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กฯ และโครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กฯ ( ดู:195 ) 30/09/2556
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143