Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว4499 การขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:219 ) 08/08/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.1/ว345 ติดตามผลการบันทึกข้อมุลในระบบ e-plan ( ดู:243 ) 13/08/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว04489 รายงานเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ดู:286 ) 08/08/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว4436 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ( ดู:337 ) 30/07/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0034/09870 การขับเคลื่อน "โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ" ( ดู:169 ) 31/07/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว333 แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดลองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ( ดู:454 ) 05/08/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว331 การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:278 ) 05/08/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว332 การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ( ดู:365 ) 05/08/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว4406 การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ( ดู:119 ) 05/08/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.1/4376 ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 10/2557 ( ดู:286 ) 04/08/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว3972 มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ( ดู:94 ) 21/07/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.1/ว324 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น รอบที่ 2 ( ดู:215 ) 04/08/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว295 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( ดู:91 ) 25/07/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว295 ระเบียบมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ พ.ศ.2557 ( ดู:60 ) 25/07/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว4358 ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( ดู:118 ) 04/07/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176