Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ - บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557 ( ดู:447 ) 25/04/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/160 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( ดู:361 ) 24/04/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว01893 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:422 ) 25/04/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว161 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:338 ) 25/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1886 การป้องกันกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:427 ) 23/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว154 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ( ดู:392 ) 23/04/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว153 ขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงาน ด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ( ดู:396 ) 23/04/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว147 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:376 ) 21/04/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/03757 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ดู:286 ) 21/04/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว01783 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:387 ) 21/04/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.1/ว147 ขอเชิญประชุมประจำเดือนเมษายน 2557 ( ดู:488 ) 21/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1448 ซักซ้อมแนวทางการขอความเห็นชอบออกคำสั่งกรณีพนักงานจ้างขอลาออก ( ดู:478 ) 02/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1579 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ( ดู:368 ) 09/04/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว127 ขอเชิญร่วมการอบรม “การใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพสำหรับเว็บไซต์ อปท.” ( ดู:87 ) 09/04/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023/3ว146 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ( ดู:141 ) 21/04/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162