Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๒๙ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( ดู:117 ) 19/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๙๕ ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ดู:228 ) 18/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๙๖ การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ( ดู:127 ) 18/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มท.๐๘๑๐.๓/ว๓๓๗ ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล ( ดู:182 ) 17/02/2558
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฏ ๐๐๒๓.๕/๙๐๐ การจัดสรรเงินภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:350 ) 09/02/2558
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฏ ๐๐๒๓.๕/ว๔๔ รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ( ดู:394 ) 30/01/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๙๖ แบบสำรวจข้อมูลความต้องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปะปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ ( ดู:1428 ) 16/02/2558
งานบริหารทั่วไป สฏ ๐๐๒๓.๑/๑๑๑ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บุคคลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ( ดู:201 ) 13/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๕๗ การประกวดแผนการสอน เรือง "ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ" ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ( ดู:218 ) 12/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๕๖ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( ดู:171 ) 12/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๖๖ โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( ดู:201 ) 12/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๒ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘เงินอุดหนุนสำหรับส้งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ( ดู:332 ) 12/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๑/ว๑๐๖ ขอเชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ( ดู:252 ) 12/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๒๒๖๔ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และป้ายภาษี ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ( ดู:88 ) 06/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๒๒๖๕ โครงการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:222 ) 06/02/2558
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203