• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๒/๘๕๔๕ การประเมิณปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง ( ดู:108 ) 04/12/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ๐๐๒๓.๒/๘๕๔๔ การประเมินปรับระดับตำแหน่งปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลขนาดเล็กจากระดับ ๖ เป็นระดับ ๗ ( ดู:112 ) 04/12/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ๐๐๒๓.๒/๘๕๔๓ แจ้งมติ ก.ท.จ.สุราษฎร์ธานี กรณีการจัดสรรอัตราครูของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ( ดู:281 ) 04/12/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๒/ว๘๕๔๒ การประเมิณปรับโครงสร้างและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล จากระดับ ๗ เป็นระดับ ๘ ( ดู:84 ) 04/12/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๒/ว๗๓๘๔ การเสนอรับทราบขอรับการประเมิณประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ดู:166 ) 04/12/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๒/ว๖๕๖๗ ประกาศ ก.ท.จ.สุราษฎร์ธานี เรื่องการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ดู:126 ) 31/10/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๒/ว๗๓๖๒ การให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ อ.อบต.รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสมหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.๒๕๕๗ ( ดู:217 ) 03/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๗๓๕๖ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไปกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น ( ดู:86 ) 03/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ๐๐๒๓.๓/ว๖๕๐ การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานปี ๒๕๕๘ (เขตเมือง) ( ดู:110 ) 03/12/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฏ๐๐๒๓.๕/ว๐๗๓๕๕ ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในโครงการเข้าร่วมฝึกอบรม ( ดู:114 ) 03/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๗๓๔๔ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการด่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( ดู:150 ) 03/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๗๓๔๓ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งวงจรปิด(CCTV)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ( ดู:124 ) 03/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๗๒๘๗ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียบบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยันชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ( ดู:133 ) 01/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๗๒๗๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพ่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ( ดู:195 ) 01/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ๐๐๒๓.๓/ว๗๒๗๐ สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อืนๆ ( ดู:177 ) 01/12/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193