Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว00782 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:218 ) 27/02/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว00783 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:224 ) 27/02/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว00784 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:158 ) 27/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว776 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ ( ดู:87 ) 27/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว 777 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:401 ) 27/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว779 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท) ( ดู:176 ) 27/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว781 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ( ดู:106 ) 27/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว980 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด ( ดู:146 ) 27/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว215 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ( ดู:148 ) 10/01/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ศธ 0522.24 พิเศษ 048//2557 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่เจาะลึกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเลือกตั้ง การใช้งบประมาณเพื่อป้องกันการถูกเพิกถอนหรือถูกใบแดง ( ดู:205 ) 10/01/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว214 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย (The 2nd Thailand Bike and Walk Forum : Practicality of Walking and Cycling in Thai Comtext) ( ดู:103 ) 10/01/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว614 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:221 ) 24/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.1/ว การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 1 ( 1 เมษายน 2557) ( ดู:303 ) 24/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 51008/ว0286 ขอเชิญเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ประจำปี 2557 ( ดู:195 ) 18/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว613 การคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี 2557 ( ดู:124 ) 17/02/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154