• ด่วนที่สุดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งวงจรปิด(CCTV)   • ด่วนที่สุดเรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการด่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   • เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   • เรื่อง รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 2557   • รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน (Online) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว03855 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:2049 ) 15/07/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว265 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจำนวนเด็กเล็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2551 ตามแบบรายงานข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (เพิ่มเติม) ( ดู:1966 ) 10/07/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว264 การรายงานข้อมูล การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2558 แก่โรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ( ดู:1932 ) 15/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/8536 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (นายอำเภอบ้านตาขุน) ( ดู:1756 ) 08/07/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.2/8535 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (เรียนนายอำเภอบ้านนา) ( ดู:129 ) 09/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/8534 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (เรียนนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก) ( ดู:113 ) 09/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/8533 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาล (เรียนนายอำเภอบ้านตาขุน) ( ดู:129 ) 08/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/8532 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง(เรียนนายอำเภอเวียงสระ) ( ดู:124 ) 08/07/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว3681 โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:349 ) 04/07/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว3680 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:288 ) 04/07/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว03718 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:311 ) 07/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0031/ว03695 การจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ( ดู:184 ) 07/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว3599 แจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คณะอนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครูฯ) ครั้งที่ 1/2557 ( ดู:281 ) 02/07/2557
งานบริหารทั่วไป สฎ 0023.1/ว3616 ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 9/2557 ( ดู:382 ) 02/07/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/3598 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:213 ) 02/07/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172