Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว236 แนวทางการปฏิบัติการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามอัตราที่กำหนดเพิ่มและรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคและค่าบำรุงสุขภาพ ( ดู:270 ) 27/05/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว237 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนในสถานพยาบาลของเอกชน ( ดู:196 ) 27/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2467 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( ดู:212 ) 22/05/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ - บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 ( ดู:306 ) 27/05/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/2566 ขอความร่วมมือดำเนินการตามแผนบูรณาการภาคสังคม 9 องค์กร เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ( ดู:250 ) 27/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:570 ) 26/05/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว233 การโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:251 ) 26/05/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว229 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 สำหรับเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557 และตกเบิกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:511 ) 23/05/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/228 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( ดู:224 ) 23/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว21450 การเสนอรับทราบขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557 ( ดู:569 ) 19/11/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/23227 การเสนอรับทราบขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557 ( ดู:316 ) 25/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/00927 การพิจารณาผ่อนผันรับทราบขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:304 ) 04/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว2566 แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายละเอียดสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ( ดู:206 ) 22/05/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว02533 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:286 ) 21/05/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ มท 0803/ว702 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ( ดู:232 ) 06/05/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167