• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓๓/ว๖๘๔๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ( ดู:518 ) 13/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๖๘๔๘ การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:203 ) 13/11/2557
งานบริหารทั่วไป สฎ ๐๐๒๓.๑/ว๑๖๘๔๔ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( ดู:203 ) 13/11/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๒/ว๖๘๑๙ การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา ( ดู:201 ) 12/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๖๐๕ จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับสนามสอบ ( ดู:119 ) 11/11/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ ๐๐๒๓.๕/๖๐๔ สำรวจครุภัณฑ์ ( ดู:222 ) 11/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๕๗๖๖ การเร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ดู:231 ) 30/09/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ ๐๐๒๓.๕/๑๖๘๒๗ รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ดู:113 ) 11/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว 6646 การดําเนินงานตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจําปีงบประมาณ 2558 ( ดู:269 ) 05/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๗๓ ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ดู:373 ) 06/11/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๒/ว๕๙๙ แจ้งให้ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:314 ) 10/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๐/ว๖๐๑ ขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ( ดู:2410 ) 10/11/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว 598 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:141 ) 10/11/2557
งานบริหารทั่วไป สฎ๐๐๓๑/ว๔๘๕๑ การจัดทำแผนการจัดการแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ธานีและธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี ๒๕๕๘ ( ดู:74 ) 22/08/2557
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สฎ ๐๐๒๓.๔/ว๖๖๘๔ มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ( ดู:345 ) 06/11/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189