Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว779 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท) ( ดู:174 ) 27/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว781 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ( ดู:106 ) 27/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว980 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด ( ดู:145 ) 27/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว215 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ( ดู:146 ) 10/01/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ศธ 0522.24 พิเศษ 048//2557 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่เจาะลึกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเลือกตั้ง การใช้งบประมาณเพื่อป้องกันการถูกเพิกถอนหรือถูกใบแดง ( ดู:205 ) 10/01/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว214 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย (The 2nd Thailand Bike and Walk Forum : Practicality of Walking and Cycling in Thai Comtext) ( ดู:103 ) 10/01/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว614 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:221 ) 24/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.1/ว การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 1 ( 1 เมษายน 2557) ( ดู:302 ) 24/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 51008/ว0286 ขอเชิญเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ประจำปี 2557 ( ดู:194 ) 18/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว613 การคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี 2557 ( ดู:123 ) 17/02/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มท 0810.3/ว192 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:347 ) 10/02/2557
งานบริหารทั่วไป มท 0808/ว218 การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 ( ดู:245 ) 13/02/2557
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สฎ0023.4/1725 การควบคุมการใช้งานในระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองเพื่อรายงานผลการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ( ดู:217 ) 18/02/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.3/ว573 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2557) ( ดู:371 ) 13/02/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.3/ว574 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2557) ( ดู:302 ) 13/02/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154