• โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตราฐานใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   • ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามบัญชีรายชื่ิอ   • เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๙ หารืออำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมหารบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถ่ายโอนมาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (คณะอนุ ก. จังหวัดถ่ายโอนครูฯ) ( ดู:400 ) 09/01/2558
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ครั้งที่๒) ( ดู:512 ) 09/01/2558
งานบริหารทั่วไป สฏ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๗ ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ( ดู:528 ) 08/01/2558
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๒/ว๖๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับผู้ปฏิบัติการในหน่วยตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:581 ) 07/01/2558
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔ การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็นระบบแห่ง ( ดู:715 ) 07/01/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๖๓ แจ้งรายละเอียดงบประมารายจ่าย แระจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ( ดู:369 ) 07/01/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๕๖ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:385 ) 07/01/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๙ การประชุมซักซ้อมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( ดู:301 ) 06/01/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๘๐๖๕ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ดู:418 ) 30/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓๓/ว๘๐๖๖ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ( ดู:410 ) 30/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๘๐๖๗ แจ้งกาารจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งสดที่๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ( ดู:1910 ) 30/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๕ ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) เพื่อจะได้นำข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นไปใช้ประกอบในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ( ดู:395 ) 05/01/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๘๐๖๑ การจัดสรรคงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ดู:384 ) 30/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๘๐๕๖ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ( ดู:322 ) 30/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/๘๐๕๗ การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ( ดู:199 ) 30/12/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197