• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๗๒๗๑ สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อืนๆ ( ดู:125 ) 01/12/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มท. ๐๘๐๘.๒/ว๔๑๕๖ แจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีเส้นทางตัดผ่นรถไฟพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนในเขตการรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:99 ) 24/11/2557
งานบริหารทั่วไป มท. ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๕๖ การปกป้องและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:119 ) 24/11/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฏ ๐๐๒๓.๕/ว๗๓๕๕ ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในโครงการเข้าร่วมฝึกอบรม ( ดู:401 ) 03/12/2557
งานบริหารทั่วไป สฎ๐๐๒๓.๑/ว๖๔๐ ส่งรายชื่อผู้ประสานงานโครงการประเมิณคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrtity and Transparency Assessment - ITAX) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ดู:317 ) 26/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๗๑๖๑ การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ( ดู:472 ) 25/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ๐๐๒๓.๓/ว๗๑๓๕ โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ( ดู:219 ) 25/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ๐๐๒๓.๓/ว๗๐๕๖ การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในงานวันสตรีสากลประจำปี๒๕๕๘ ( ดู:210 ) 25/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฤ๐๐๒๓.๓/ว๗๑๔๙ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ดู:446 ) 25/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๗๑๔๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และรายการก่อสร้างลานกีฬา ( ดู:409 ) 25/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๗๑๔๖ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ดู:280 ) 25/11/2557
งานบริหารทั่วไป สฎ ๐๐๐๕.๓/ว๐๖๖๗๘ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว ( ดู:185 ) 06/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๖๗๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ( ดู:249 ) 10/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๗๑๐๘ โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ดู:340 ) 24/11/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๑/ว๗๑๐๙ ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา ( ดู:3781 ) 24/11/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193