Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/18070 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ดู:50 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว18139 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ดู:45 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.7/920 แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ( ดู:106 ) 26/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว6594 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:405 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว917 ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ) อบต.พนม ( ดู:68 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว918 ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ) ( ดู:65 ) 26/09/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว6547 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) ( ดู:204 ) 25/09/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว6548 การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:137 ) 25/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0809.4/ว2016 สำรวจเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:149 ) 18/09/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว6438 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ( ดู:90 ) 19/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว6512 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2556 ( ดู:399 ) 24/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ0023.5/ว06449 การนำส่งเงิินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:174 ) 20/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ0023.5/ว06447 การนำส่งเงิินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:134 ) 20/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ0023.5/ว06448 รายงานเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ดู:121 ) 20/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ0023.5/06450 รายงานเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ดู:106 ) 20/09/2556
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142