Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๑๐๒ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘เงินอุดหนุนสำหรับส้งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ( ดู:333 ) 12/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๑/ว๑๐๖ ขอเชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ( ดู:252 ) 12/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๒๒๖๔ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และป้ายภาษี ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ( ดู:88 ) 06/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๒๒๖๕ โครงการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:222 ) 06/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๘ แจ้งการประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมิณที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ( ดู:219 ) 06/02/2558
งานบริหารทั่วไป สฏ ๐๐๒๓.๑/ว๙๖๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ( ดู:442 ) 10/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๗๙๘ การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ดู:258 ) 04/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๗๙๙ รายละเอียดโครงการ/รายการอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ดู:203 ) 04/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๘๗๘ การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลและการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ้งกู้เงินสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ ( ดู:115 ) 06/02/2558
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฏ ๐๐๒๓.๕/ว๙๐๑ การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:265 ) 09/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๘๘๑ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา ( ดู:122 ) 06/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๘๘๑ แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:245 ) 06/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๘๘๐ แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ( ดู:132 ) 06/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๘๗๙ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งวดที่๓ (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๘) ( ดู:739 ) 06/02/2558
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฏ ๐๐๒๓.๓/ว๒๒๖๕ โครงการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:304 ) 06/02/2558
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203