Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ มท 0803/ว728 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับ ( ดู:265 ) 08/05/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ มท 0803/ว592 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ( ดู:185 ) 11/04/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว216 รายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ( ดู:137 ) 21/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2397 ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขี้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ ( ดู:122 ) 20/05/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว2362 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ดู:75 ) 19/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/2394 การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ( ดู:653 ) 20/05/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ มท 0803/ว586 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ( ดู:247 ) 16/05/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ มท 0803/ว619 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ( ดู:288 ) 16/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว211 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ระดับกลาง) ( ดู:566 ) 16/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว210 กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ( ดู:630 ) 16/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว208 การขอปรับปรุงกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และขอเปลี่ยนกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ( ดู:623 ) 15/05/2557
งานบริหารทั่วไป สฎ 0023.1/ว209 แจ้งประชาสัมพันธ์มุมอาเซียน (Asean corner) บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( ดู:444 ) 16/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2274 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 5 ( ดู:577 ) 14/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2273 ขอเชิญรับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 79 ( ดู:507 ) 14/05/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/5024 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:380 ) 14/05/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167