Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ0023.3/ว6638 การพิจารณางบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 ( ดู:268 ) 30/09/2556
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มท 1810.3/ว2067 ขอความร่วมมือให้จังหวัดกำชับ อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดอย่างเคร่งครัด ( ดู:126 ) 27/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว933 ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ( ดู:333 ) 27/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/936 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( ดู:147 ) 27/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว06574 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:193 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว06573 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:139 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว06572 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:144 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว914 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:123 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว913 แจ้งการโอนเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษี ( ดู:95 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว915 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:90 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว921 การโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:88 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว916 การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:82 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/18070 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ดู:50 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว18139 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ดู:46 ) 26/09/2556
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.7/920 แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ( ดู:106 ) 26/09/2556
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143