Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว1374 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( ดู:100 ) 31/03/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว6 ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:48 ) 31/03/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว102 การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:134 ) 26/03/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว101 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:77 ) 26/03/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว01324 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:107 ) 26/03/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/107 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ( ดู:86 ) 31/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1362 แนวทางการปรับอัตราเงิินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ( ดู:253 ) 28/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2948 ขอเชิญเข้ารับการอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 รุ่นที่ 42 ( ดู:1077 ) 28/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2950 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ 4 ( ดู:66 ) 28/03/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว105 การโอนเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 สำหรับเดือนมีนาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เ้พิ่มเติม ( ดู:219 ) 28/03/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว01323 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:119 ) 26/03/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว1328 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ดู:108 ) 26/03/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว1327 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ( ดู:101 ) 26/03/2557
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สฎ 0023.3/ว1326 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ( ดู:56 ) 26/03/2557
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สฎ 0023.5/ว104 การจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำเดือนมีนาคม 2557 ( ดู:132 ) 26/03/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160