Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/06125 การปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง ( ดู:339 ) 01/04/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว2282 หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ( ดู:610 ) 29/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว310 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2556 ( ดู:284 ) 28/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ( ดู:865 ) 22/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว1841 การคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( ดู:301 ) 13/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว141 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2556 ( ดู:654 ) 05/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว140 สำรวจรายชื่อข้าราชการคร/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ( ดู:795 ) 05/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว142 แจ้งประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ ( ดู:669 ) 05/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. 2/ ว129 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( ดู:696 ) 27/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2 / 123 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( ดู:583 ) 27/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. 2/ ว1428 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( ดู:594 ) 27/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. / ว สรุปรายชื่อที่ยังไม่มารับรหัสผ่านเข้าสู้ระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:760 ) 22/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. / ว แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:291 ) 22/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. / ว ขอให้บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( ดู:569 ) 14/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. 2/ ว1055 โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะ ที่ 1 ประจำปี 2556 ( ดู:617 ) 11/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ( ดู:1346 ) 06/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. 2/ ว833 โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะ ที่ 1 ประจำปี 2555 ( ดู:1057 ) 01/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. 2/ ว587 การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน ( ดู:1346 ) 24/01/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. / ว รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ส่งรายงานความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:693 ) 23/01/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. 2/ ว567 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ( ดู:474 ) 23/01/2556
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25