Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว316 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่เพื่อสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือขึ้นบัญชี โดยคุณวุฒิ ป.บัณฑิต ( ดู:294 ) 30/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว4136 โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( ดู:726 ) 24/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว3989 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ( ดู:1836 ) 21/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว3988 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ( ดู:2048 ) 21/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว3934 การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( ดู:1741 ) 18/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/8536 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (นายอำเภอบ้านตาขุน) ( ดู:1878 ) 08/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/8534 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (เรียนนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก) ( ดู:146 ) 09/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/8533 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาล (เรียนนายอำเภอบ้านตาขุน) ( ดู:139 ) 08/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/8532 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง(เรียนนายอำเภอเวียงสระ) ( ดู:140 ) 08/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0031/ว03695 การจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ( ดู:197 ) 07/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว3599 แจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คณะอนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครูฯ) ครั้งที่ 1/2557 ( ดู:306 ) 02/07/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว3421 การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ( ดู:551 ) 25/06/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว3419 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:245 ) 25/06/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว3420 การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:476 ) 25/06/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว3418 ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558 ( ดู:86 ) 25/06/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว3099 การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:267 ) 16/06/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว264 ดำเนินการตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2555 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554-วันที่ 30 กันยายน 2555) ( ดู:720 ) 10/06/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2622 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรัับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:664 ) 28/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2621 การปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 ( ดู:205 ) 28/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2467 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( ดู:226 ) 22/05/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32