Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว1841 การคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( ดู:300 ) 13/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว141 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2556 ( ดู:652 ) 05/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว140 สำรวจรายชื่อข้าราชการคร/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ( ดู:795 ) 05/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว142 แจ้งประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ ( ดู:669 ) 05/03/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. 2/ ว129 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( ดู:695 ) 27/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2 / 123 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( ดู:583 ) 27/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. 2/ ว1428 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( ดู:593 ) 27/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. / ว สรุปรายชื่อที่ยังไม่มารับรหัสผ่านเข้าสู้ระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:759 ) 22/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. / ว แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:291 ) 22/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. / ว ขอให้บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( ดู:569 ) 14/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023. 2/ ว1055 โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะ ที่ 1 ประจำปี 2556 ( ดู:616 ) 11/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ( ดู:1346 ) 06/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. 2/ ว833 โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะ ที่ 1 ประจำปี 2555 ( ดู:1057 ) 01/02/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. 2/ ว587 การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน ( ดู:1345 ) 24/01/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. / ว รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ส่งรายงานความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:693 ) 23/01/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. 2/ ว567 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ( ดู:473 ) 23/01/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. / ว รายชื่อ อปท.ที่ ยังไม่ส่ง ข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน งานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( ดู:2428 ) 22/01/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. 2/ ว436 การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:4271 ) 18/01/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. / ว โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ( ดู:2050 ) 14/01/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037. / ว รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ( ดู:2085 ) 14/01/2556
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25