• เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   • เรื่อง รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 2557   • รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน (Online) จังหวัดสุราษฎร์ธานี   • เรื่อง สถ.ให้แจ้งประสาน อปท.(ตามบัญชีรายชื่อ) ดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมให้ สถ. ตามอีเมลล์ที่แจ้งและส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สถจ.สฎ.ทราบด้วย   • แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/2585 การคัดเลือกประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปี ปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิศวกรรมโยธา เป็นระดับ 7 ว ( ดู:119 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/2583 การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานนิติการ เป็นระดับ 7 ว ( ดู:109 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1200 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:369 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1199 การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ( ดู:1770 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1198 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:188 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1197 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:233 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว 1058 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ดู:146 ) 12/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว930 กรอบแนวทางการดำเนินการแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ดู:146 ) 06/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1052 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( ดู:205 ) 12/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1053 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 38 ( ดู:212 ) 12/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 51008/ว0286 ขอเชิญเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ประจำปี 2557 ( ดู:204 ) 18/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว560 แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง ( ดู:189 ) 12/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว404 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:528 ) 04/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/408 การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ดู:500 ) 04/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0809.6/ว 06 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ( ดู:209 ) 02/01/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว291 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:362 ) 13/01/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว9093 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:653 ) 27/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว9008 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ( ดู:156 ) 25/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0807.3/ว2568 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ( ดู:110 ) 11/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0807.3/ว2569 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การพูดและการนำเสนอแบบมืออาชีพ รหัสหลักสูตร 625001 ( ดู:90 ) 13/12/2556
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29