• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2622 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรัับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:653 ) 28/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2621 การปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 ( ดู:192 ) 28/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2467 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( ดู:216 ) 22/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:587 ) 26/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว21450 การเสนอรับทราบขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557 ( ดู:657 ) 19/11/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/23227 การเสนอรับทราบขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557 ( ดู:332 ) 25/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/00927 การพิจารณาผ่อนผันรับทราบขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:323 ) 04/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2397 ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขี้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ ( ดู:141 ) 20/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/2394 การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ( ดู:732 ) 20/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว211 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ระดับกลาง) ( ดู:584 ) 16/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว210 กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ( ดู:648 ) 16/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว208 การขอปรับปรุงกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และขอเปลี่ยนกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ( ดู:653 ) 15/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2274 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 5 ( ดู:707 ) 14/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2273 ขอเชิญรับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 79 ( ดู:527 ) 14/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2251 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ( ดู:493 ) 14/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.1/ว2186 ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหาร/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 7/2557 ( ดู:529 ) 12/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2183 โครงการอบรมสัมมนาเรื่องวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557 ( ดู:622 ) 08/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2166 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ดู:518 ) 08/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2147 หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ( ดู:494 ) 07/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2105 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 69 ( ดู:277 ) 06/04/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31