Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/00929 การปรับแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาล เป็นแผนอัตรากำลังเทศบาลเข้าสู่โครงสร้างเทศบาลขนาดเล็ก ( ดู:150 ) 04/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/112 การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:294 ) 04/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1449 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน ( ดู:143 ) 02/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1362 แนวทางการปรับอัตราเงิินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ( ดู:271 ) 28/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2948 ขอเชิญเข้ารับการอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 รุ่นที่ 42 ( ดู:2727 ) 28/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2950 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ 4 ( ดู:73 ) 28/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0893.4/ว389 การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ ( ดู:300 ) 10/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1196 การปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 ( ดู:197 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/2584 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ( ดู:291 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/2585 การคัดเลือกประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปี ปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิศวกรรมโยธา เป็นระดับ 7 ว ( ดู:123 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/2583 การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานนิติการ เป็นระดับ 7 ว ( ดู:110 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1200 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:370 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1199 การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ( ดู:3041 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1198 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:189 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1197 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:234 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว 1058 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ดู:148 ) 12/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว930 กรอบแนวทางการดำเนินการแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ดู:147 ) 06/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1052 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( ดู:206 ) 12/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1053 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 38 ( ดู:216 ) 12/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 51008/ว0286 ขอเชิญเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ประจำปี 2557 ( ดู:205 ) 18/02/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29