Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1005 กำหนดแผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยประจำปีงบประมาณ 2557 ( ดู:432 ) 22/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1001 การขอปรับปรุงกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และขอเปลี่ยนกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ( ดู:599 ) 18/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว7037 การปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้า่ส่วนราชการ ระดับ 7 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 ( ดู:341 ) 15/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037.2/ว7036 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ( ดู:556 ) 15/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว863 การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดซึ่งมีสิทธิในระบบโดยเร่งด่วน ( ดู:311 ) 03/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว933 ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ( ดู:340 ) 27/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว6594 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:432 ) 26/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0809.4/ว2016 สำรวจเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:159 ) 18/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว6512 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2556 ( ดู:428 ) 24/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0037.2/ว6467 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ( ดู:815 ) 23/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว835 พิจารณาดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างและเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งผู้ช่วย ( ดู:447 ) 04/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037.2/ว5860 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ( ดู:556 ) 28/08/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว5859 การปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 ( ดู:340 ) 28/08/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว5858 ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ ( ดู:192 ) 28/08/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว5714 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ดู:339 ) 22/08/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว5713 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ 3 ( ดู:386 ) 22/08/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว5181 การเลื่อนระดับให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับ 10 กรณีำพิเศษ ( ดู:282 ) 31/07/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0809.2/ว1654 โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ( ดู:420 ) 16/07/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว4798 การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ( ดู:159 ) 12/07/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว667 การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ( ดู:364 ) 11/07/2556
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27