• หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗   • ให้ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ต้องจดทะเบียนพาณิชย์   • ขอให้ อปท.แต่ละแห่งดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจลงในระบบ e-plan   • เอกสารโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ อปท. ต้องจัดส่งจังหวัด(ทต.เกาะเต่า)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.1/ว2186 ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหาร/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 7/2557 ( ดู:523 ) 12/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2183 โครงการอบรมสัมมนาเรื่องวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557 ( ดู:614 ) 08/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2166 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ดู:512 ) 08/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2147 หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ( ดู:331 ) 07/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2105 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 69 ( ดู:208 ) 06/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2107 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ( ดู:104 ) 06/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว 2077 โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:331 ) 06/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว2083 หารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ( ดู:222 ) 01/05/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/4281 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 18 ( ดู:223 ) 30/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1937 สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวันประจำปี) ( ดู:429 ) 29/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1905 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:542 ) 28/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว162 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 ( ดู:350 ) 28/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1627 การขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่ง และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ( ดู:522 ) 11/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1886 การป้องกันกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:435 ) 23/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว154 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ( ดู:400 ) 23/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1448 ซักซ้อมแนวทางการขอความเห็นชอบออกคำสั่งกรณีพนักงานจ้างขอลาออก ( ดู:488 ) 02/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1579 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ( ดู:397 ) 09/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1692 แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ( ดู:627 ) 17/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1668 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ( ดู:639 ) 17/04/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/00928 การปรับแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาล เป็นแผนอัตรากำลังเทศบาลเข้าสู่โครงสร้างเทศบาลขนาดเล็ก ( ดู:208 ) 04/02/2557
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30