Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1197 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:231 ) 20/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว 1058 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ดู:146 ) 12/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว930 กรอบแนวทางการดำเนินการแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ดู:145 ) 06/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1052 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( ดู:203 ) 12/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1053 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 38 ( ดู:208 ) 12/03/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 51008/ว0286 ขอเชิญเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ประจำปี 2557 ( ดู:202 ) 18/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว560 แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง ( ดู:188 ) 12/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว404 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:515 ) 04/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/408 การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ดู:491 ) 04/02/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0809.6/ว 06 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ( ดู:195 ) 02/01/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว291 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:361 ) 13/01/2557
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว9093 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:642 ) 27/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว9008 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ( ดู:150 ) 25/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0807.3/ว2568 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ( ดู:109 ) 11/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0807.3/ว2569 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การพูดและการนำเสนอแบบมืออาชีพ รหัสหลักสูตร 625001 ( ดู:89 ) 13/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0809.6/ว2614 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2/2556 ( ดู:139 ) 19/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ0023.2/ว8995 ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:314 ) 24/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0807.3/ว2460 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร การอบรมพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ดู:854 ) 21/11/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว8663 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ( ดู:128 ) 06/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว8662 การคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีแทนตำแหน่งที่ว่าง ( ดู:108 ) 06/12/2556
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29