Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว8567 แจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คณะอนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครูฯ) ครั้งที่ 3/2556 ( ดู:116 ) 02/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/1114 จัดทำแบบสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิฯ สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครู (ไม่รวมครูผู้ดูแลเด็ก) ( ดู:195 ) 02/12/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1103 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:322 ) 22/11/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว8346 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ( ดู:657 ) 18/11/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว8261 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นกรณ๊พิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:488 ) 15/11/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1077 การสำรวจค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:165 ) 15/11/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มท 0809.4/ว2369 การสำรวจค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( ดู:127 ) 11/11/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1062 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูล จำนวนข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ( ดู:301 ) 13/11/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว8149 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) ( ดู:245 ) 11/11/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1039 สำรวจข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( ดู:253 ) 06/11/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1030 สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( ดู:246 ) 01/11/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว7834 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ดู:966 ) 30/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว7187 ผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบเบิกจ่ายตรง ( ดู:689 ) 22/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1005 กำหนดแผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยประจำปีงบประมาณ 2557 ( ดู:438 ) 22/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว1001 การขอปรับปรุงกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และขอเปลี่ยนกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ( ดู:605 ) 18/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว7037 การปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้า่ส่วนราชการ ระดับ 7 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 ( ดู:342 ) 15/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0037.2/ว7036 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ( ดู:566 ) 15/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว863 การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดซึ่งมีสิทธิในระบบโดยเร่งด่วน ( ดู:317 ) 03/10/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว933 ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ( ดู:341 ) 27/09/2556
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สฎ 0023.2/ว6594 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:436 ) 26/09/2556
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28