• เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม   • แบบตรวจติดตามเร่งการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบลงทุน)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เลขที่ :
เรื่อง : ให้ส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของอปท. ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 54)
รายละเอียด :  
ลงวันที่ : 07 มิ.ย. 54
สถานะ : ด่วน
เอกสารดาวน์โหลด :
  • 20110607171443qgnjw.pdf  ขนาด  89 KB
  • จำนวนผู้ชม : 1847 คน