• เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   • เรื่อง รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 2557   • รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน (Online) จังหวัดสุราษฎร์ธานี   • เรื่อง สถ.ให้แจ้งประสาน อปท.(ตามบัญชีรายชื่อ) ดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมให้ สถ. ตามอีเมลล์ที่แจ้งและส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สถจ.สฎ.ทราบด้วย   • แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เลขที่ :
เรื่อง : ให้ส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของอปท. ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 54)
รายละเอียด :  
ลงวันที่ : 07 มิ.ย. 54
สถานะ : ด่วน
เอกสารดาวน์โหลด :
  • 20110607171443qgnjw.pdf  ขนาด  89 KB
  • จำนวนผู้ชม : 1836 คน