• โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตราฐานใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   • ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามบัญชีรายชื่ิอ   • เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เลขที่ :
เรื่อง : ให้ส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของอปท. ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 54)
รายละเอียด :  
ลงวันที่ : 07 มิ.ย. 54
สถานะ : ด่วน
เอกสารดาวน์โหลด :
  • 20110607171443qgnjw.pdf  ขนาด  89 KB
  • จำนวนผู้ชม : 1850 คน