• โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตราฐานใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   • ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามบัญชีรายชื่ิอ   • เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแก้ไขปัญหาข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๒/๒๕๕๘   • ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายชาญนะ เอี่ยมแสง รอง อ.สถ. ได้มาตรวจเยี่ยม

       นายชาญนะ เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนรูป :

5

จำนวนผู้ชม

776

วันที่ :

28/01/2013