Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทต.เขานิพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 2 บ้านนางทรงงาม ริยาพันธ์ ถึงบ้านนายสงบ สารัตน์ (ตอนที่ 2) ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ
โพสต์เมื่อ :14 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 2 บ้านนางทรงงาม  ริยาพันธ์ ถึงบ้านนายสงบ  สารัตน์  (ตอนที่ 2) ตำบลเขานิพันธ์  อำเภอเวียงสระ

เอกสารแนบ :