Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทม.ท่าข้าม : ชื่นชมและยินดีกับนายประสาน อุดมสัตยานุกิจ เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ :7 ธันวาคม 2560

               

              นายอนุวัตร์ รจิตานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เปิดเผยว่า ตามที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ได้จัดงานมอบเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรติ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบาง กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้มอบเกียติบัตร ซึ่งปรากฏว่า นายประสาน อุดมสัตยานุกิจ หรือที่พวกเราเรียกว่า “ลุงสาน”ประธานกองทุนชุมชนท่าล้อน เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้รับเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว จึงขอแสดงความยินดี ชื่นชมต่อนายประสานและครอบครัว ซึ่งนายประสานที่ได้อุทิศเวลาทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นระยะเวลานาน และอบรมดูแลเลี้ยงดูบุตร-ธิดาอย่างดี จนได้รับเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติในครั้งนี้

               นายประสาน อุดมสัตยานุกิจ เปิดเผยว่า ตนได้รับเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกอำเภอพุนพิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ได้รับเสนอชื่อจาก 19 อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอละ  1 คน โดยตนเสนอประวัติและผลงานการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะการทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชนท่าล้อน เทศบาลเมืองท่าข้าม ตั้งแต่ปี 2544 มีการพัฒนาจนสามารถซื้อที่ดินและก่อสร้างเป็นที่ทำการของกองทุน และได้รับการยกฐานะจากกองทุนชุมชนเป็นสถาบันการเงินชุมชน จากธนาคารออมสิน ให้บริการแก่สมาชิกของกองทุนจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งตนก็ไดรับเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติดังกล่าว

               นายประสานอุดม สัตยานุกิจ ปัจจุบันอายุ 72 ปี เป็นอดีตนักบริหารงานระดับ 9 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี  หลังจากเกษียณแล้ว นายประสานได้อุทิศตนทำงานเพื่อสาธารณะกับเทศบาลเมืองท่าข้าม มาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี โดยเป็นกรรมการชุมชน ประธานชุมชน  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าข้าม เป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ทำหน้าที่จิตอาสางานพิธีกรทางพระพุทธศาสนา  และที่สำคัญคือ การเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชนท่าล้อน ที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน  โดยได้รับการจัดตั้งโดยธนาคารออมสิน และดำเนินการบริการสมาชิกกองทุนตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน

               ในด้านความเป็นพ่อนั้น นายประธาน เป็นพ่อผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆ เลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความห่วงใย อบรมสั่งสอนให้ลูกทุกคนประพฤติปฏิบัติต่อสังคม ไม่สร้างปัญหาให้สังคมและส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีน้ำใจดีงาม รู้จักเสียสละ แบ่งปัน และให้อภัยผู้อื่น สั่งสอนให้ลูกเป็นผู้มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน อ่อนน้อมถ่อมตน ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ส่งเสริมให้ลูกมีการศึกษาอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต มีความขยันอดทน