Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อบต.บางเดือน : รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ :14 มีนาคม 2561

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.บางเดือน