Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อบต.บางไทร : ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตถนนวงศ์เจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ :17 พฤษภาคม 2561

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตถนนวงศ์เจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 17 พ.ค2561