Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ :28 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561