Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โพสต์เมื่อ :20 กันยายน 2561