Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • เลขที่ : สฎ ๐๐๒๓.๒/ว๗๘๒๗
  • ลงวันที่ : 11 ตุลาคม 2560
  • รายละเอียด :
  • สถานะ :
  • เอกสารดาวน์โหลด :
    • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf [Download]