Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
  • เลขที่ : สฎ ๐๐๒๓.๒/ว๗๘๔๖
  • ลงวันที่ : 12 ตุลาคม 2560
  • รายละเอียด :
  • สถานะ :
  • เอกสารดาวน์โหลด :
    • การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว.pdf [Download]