Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  • เลขที่ : สฎ ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๖๕
  • ลงวันที่ : 4 ธันวาคม 2560
  • รายละเอียด :
  • สถานะ :
  • เอกสารดาวน์โหลด :
    • สฎ 0023.3-10365- ซักซ้อมแนวทาง.pdf [Download]