Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑"
  • เลขที่ : สฎ ๐๐๒๓.๒/ว๐๑๓๑๒
  • ลงวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561
  • รายละเอียด :
  • สถานะ :
  • เอกสารดาวน์โหลด :
    • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑.pdf [Download]