Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  • เลขที่ : สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๓๒๙๙
  • ลงวันที่ : 30 เมษายน 2561
  • รายละเอียด :
  • สถานะ :
  • เอกสารดาวน์โหลด :
    • รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑.pdf [Download]